نمونه کارها

طراحی سایت استارتاپ نقش من
24 بازدید

طراحی سایت استارتاپ نقش من

بزرگان فرهنگ، آیین و تجربیات زندگی را با قصه به کودکان و نوجوانان منتقل می کردند و از این طریق تداومی آموزشی و تجربی برای زندگی نسل بعدی به وجود می آوردن…